Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.samos-magazine.nl gelden de volgende gebruiksvoorwaarden. Door van de website gebruik te maken ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1 – Dienstverlening Samos Magazine
Samos Magazine stelt op de website een platform ter beschikking waarop informatie rondom het griekse eiland Samos wordt verstrekt en door leden kan worden uitgewisseld.
Samos Magazine is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van andere gebruikers, waaronder de gegevens die zij op de website ter beschikking stellen. Samos Magazine geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van gegevens die door gebruikers ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2 – Aanmaken account
Om lid te worden van Samos Magazine, dien je een account aan te maken op de manier zoals beschreven op de website, waarbij bepaalde gegevens worden gevraagd waaronder je naam en e-mail adres. Samos Magazine kan naar eigen inzicht bepalen of er al dan niet een account zal worden aangemaakt.
Je staat er jegens Samos Magazine voor in dat de gegevens die je verstrekt juist en volledig zijn. Je stemt ermee in dat Samos Magazine je gegevens gebruikt in verband met het beheer van je account.
Je zult anderen geen toegang verlenen tot jouw account. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat er van je account wordt gemaakt, ook als anderen van je account gebruik maken, met of zonder jouw toestemming.

Artikel 3 – Lidmaatschap Samos Magazine
Leden van Samos Magazine dienen te verzekeren dat de door hen bij registratie en gedurende het lidmaatschap verschafte gegevens juist en volledig zijn. Leden zijn verplicht wijzigingen van hun gegevens tijdig door te geven op de Samos Magazine website.
Samos Magazine is te allen tijde gerechtigd het lidmaatschap zonder opgaaf van redenen te beëindigen. Mededeling van de beëindiging door Samos Magazine zal plaatsvinden via e-mail of reguliere post. Mededeling van beëindiging door een lid geschiedt door een verzoek tot beëindiging via de website.
Het lidmaatschap van Samos Magazine is niet overdraagbaar.
Het lidmaatschap van Samos Magazine eindigt bij overlijden van het lid.

Artikel 4 – Intellectuele Eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, de auteursrechten, ter zake van (de informatie op) de website alsmede op de door Samos Magazine vervaardigde documentatie die zich daarop bevindt berusten bij Samos Magazine, diens licentiegevers of toeleveranciers.
Niets in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de website is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van de website is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden en op de website is beschreven.
Informatie die door huidige en voormalige gebruikers van de website op de website is geplaatst kan door Samos Magazine te allen tijde worden gebruikt, zowel in het kader van de activiteiten van Samos Magazine als voor andere huidige of toekomstige activiteiten.
Voor zover nodig erken je en stem je ermee in dat je door het beschikbaar stellen of achterlaten van gegevens (bijvoorbeeld een recensie of recept), informatie of beeldmateriaal (hierna gezamenlijk: “de gegevens”) aan Samos Magazine, je aan Samos Magazine een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om deze gegevens – inclusief de door jou opgegeven naam – te gebruiken, te verveelvoudigen, verspreiden te bewerken en openbaar te maken in welke media dan ook en voor welke doeleinden dan ook. Voor zover mogelijk doe je hierbij afstand van je persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 Auteurswet 1912.
Je stemt ermee in dat de gegevens die je via de website ter beschikking stelt gebruikt worden door andere gebruikers van Samos Magazine. Voor zover nodig erken je en stem je ermee in dat je door het beschikbaar stellen van gegevens aan Samos Magazine, je aan iedere gebruiker van de website een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om de gegevens te gebruiken, te verveelvoudigen, verspreiden, bewerken en openbaar te maken voor zover op grond van deze gebruiksvoorwaarden is toegestaan. Samos Magazine aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de naleving van gebruikers van Samos Magazine van deze gebruiksvoorwaarden.
Voor zover nodig verleen je aan Samos Magazine het recht om door jou ter beschikking gestelde gegevens te verwijderen om welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Samos Magazine op enige wijze aansprakelijk wordt.
Je staat er jegens Samos Magazine voor in dat je rechthebbende bent ten aanzien van de gegevens die je op de website ter beschikking stelt, dat er daarmee geen rechten van derden worden geschonden en dat je bevoegd bent om de hiervoor bedoelde licentie te verstrekken. Dit betekent onder meer dat je toestemming hebt verkregen van de personen die voorkomen op het door jou beschikbaar gestelde materiaal. Je vrijwaart Samos Magazine en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor enige aanspraken van derden in dit verband.
Je staat er jegens Samos Magazine voor in dat Samos Magazine en/of andere gebruikers van de website niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt, dan wel aan de producers, uitgevers, makers daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties.
Indien een derde partij inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de website, waaronder maar niet beperkt tot de gegevens die jij ter beschikking hebt gesteld, heeft Samos Magazine het recht om, voor haar eigen rekening, in en buiten rechte maatregelen te nemen tot stopzetting van die inbreuk en tot verkrijging van schadevergoeding. Dit doet overigens niet af aan jouw eigen recht om ten behoeve van je eigen rechten op de gegevens zelf rechtsmaatregelen te nemen.
Onverminderd hetgeen is bepaald in het vorige lid, machtig je Samos Magazine om in jouw naam op te treden en de aan jou toekomende bevoegdheden uit te oefenen, die Samos Magazine nodig heeft om de in het vorige lid bedoelde maatregelen te nemen. Je zal desgevraagd aan Samos Magazine alle medewerking verlenen ten behoeve van tegen derden te nemen maatregelen ter handhaving en verdediging van haar of jouw rechten.
Bij een eventuele overdracht van de door jou ter beschikking gestelde gegevens aan (een) derde(n) dien je te bedingen dat de onderhavige licentie inclusief alle in deze voorwaarden vastgelegde condities door de verkrijger worden gerespecteerd.

Artikel 5 – Gebruik van de Website/Uitsluiting/Verwijdering content
Je staat er jegens Samos Magazine voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de website en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast garandeer je dat je je te allen tijde zult houden aan deze gebruiksvoorwaarden en toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede de door Samos Magazine bijgewerkte spelregels die op de website worden bekend gemaakt.
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Samos Magazine een of meer gedeelte(n) van de website te wijzigen, bewerken, kopieren of te verspreiden, waaronder maar niet beperkt tot gegevens van Samos Magazine en/of gebruikers, de onderliggende technologie en functionaliteit van de Website en de door Samos Magazine getroffen beveiligingsmaatregelen.
Indien je aan gebruikers van jouw eigen website de mogelijkheid wilt bieden om videomateriaal van Samos Magazine en/of andere gebruikers van de website af te spelen, mag dit uitsluitend op je eigen, niet-commerciele website en uitsluitend met gebruikmaking van de daartoe door Samos Magazine aangeboden funtionaliteit en de daarbij behorende code. Het videomateriaal mag niet op andere wijze worden gebruikt en/of verspreid en aan derden mag geen gelegenheid worden gegeven om het videomateriaal anders te gebruiken dan voor het real-time bekijken daarvan binnen de door Samos Magazine aangeboden functionaliteit. De door Samos Magazine beschikbaar gestelde code mag niet worden bewerkt, verspreid of toegankelijk worden gemaakt voor derden. Je erkent dat je volledig en met uitsluiting van Samos Magazine verantwoordelijk bent voor het verspreiden van videomateriaal op de hiervoor bedoelde wijze.
Het is niet toegestaan om met behulp van andere methoden dan de methoden die daartoe door Samos Magazine op de website worden aangeboden de door gebruikers en/of Samos Magazine beschikbaar gestelde gegevens en/of diensten te bekijken en/of te gebruiken.
1.Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn de volgende activiteiten die worden verricht in verband met de website in ieder geval in strijd met de gebruiksvoorwaarden, namelijk activiteiten of gegevens die:
een commercieel karakter hebben zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming is verkregen van Samos Magazine;
een andere inhoud of strekking hebben dan het samos-eiland thema van de website,
een pornografische, gewelddadige, haatzaaiende of beledigende inhoud hebben;
Virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar maken of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de website en/of de systemen van Samos Magazine te omzeilen;
het gebruik van de website op enige wijze beperken en/of hinderen.
Samos Magazine behoudt zich het recht voor om een gebruiker met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de website indien hij op enige wijze handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de netiquette die op het internet in acht dient te worden genomen, zulks onverminderd het recht van Samos Magazine om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen.
Samos Magazine behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie of materiaal zonder opgave van reden of waarschuwing vooraf van de website te verwijderen en gebruikers die deze informatie hebben geplaatst de toegang tot de website te ontzeggen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid/Vrijwaring
Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Samos Magazine aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van de website. Samos Magazine behoudt zich het recht voor om de informatie op de website en/of de vorm en de aard van door haar via de website aangeboden diensten te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
Samos Magazine sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de content die door Samos Magazine of door bezoekers op de website zijn geplaatst of uit het gebruik van de website. Meer in het bijzonder zal Samos Magazine in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit de onmogelijkheid de website te gebruiken of uit het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.
U vrijwaart Samos Magazine volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met uw gebruik van de website.

Artikel 7 – Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast. Samos Magazine adviseert daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.
Indien één of meer bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldige/onafdwingbare bepalingen nieuwe vastleggen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling(en) gestalte wordt gegeven.
Op alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, behoudens voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.
In het geval dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming van Samos Magazine worden overgedragen aan een derde, heeft Samos Magazine het recht om de content van de website, inclusief de door de gebruikers van de website verstrekte gegevens, eveneens aan deze derde over te dragen.

Contactgegevens:

Samos Magazine
Ag. Nikolaou
TK 83100 Kokkari, Samou
Samos Island, Greece
Telefoon: (0030) 22730 92084
E-mail: mail@samos-magazine.nl